Polityka prywatności

WSTĘP
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochrony danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów
przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do
ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółka cywilna Tajsza s.c., Ewa
Nowak, Katarzyna Wołowiec z siedzibą w Dawidach (adres siedziby:
ul. Warszawska 11A, 05-090 Dawidy); NIP: 5213778890; REGON: 367114771.

DO KOGO MOŻECIE SIĘ ZWRÓCIĆ W SPRAWIE
PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH?
Informujemy, że administrator reprezentujący Spółkę Tajsza s.c., Ewa Nowak, Katarzyna
Wołowiec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy:
kontakt@tajsza.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia
umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Tajsza s.c., Ewa Nowak
Katarzyna Wołowiec w Dawidach będących naszym prawnie uzasadnionym
interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z
podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest zobowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas
wskazany w przepisach prawa, np.:
 art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2017 r. poz. 1858);
 art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia);
f. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit.
a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich
danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy
przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać
profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania
przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza,
np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być
Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani
wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania
zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie
niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty
elektronicznej.

JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:
Spółka przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby
oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko
(nazwiska), adres zamieszkania, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz
adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej. Dodatkowo możemy
poprosić o dane opcjonalne (email, numer kontaktowy), które nie mają wpływu na zawarcie
umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana
danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania
naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić
usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danychw sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i
przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje
o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w
ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od
podstawy kompetencyjnej);
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Tajsza s.c.,
Ewa Nowak, Katarzyna Wołowiec na podstawie zawartej ze Spółką umowy
powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające). Będą to, m.in.:
– platformy płatnicze,
– różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym
nas przy realizacji zadań
c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator,
któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty
prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające
wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w
terminie).

PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE
OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
a) przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej
dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
b) przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. okres
przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z
prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony
prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania;
e) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez
okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
f) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,Liechtenstein i Islandię).

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH
1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich
poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je
usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan
zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane
na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce
Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana
sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
e. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana
dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub
Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy
będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy
będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą
Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan
zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20
Rozporządzenia),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej
chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust.
3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiePani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez
wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@tajsza.pl
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych
osobowych przez Spółkę cywilną Tajsza s.c., Ewa Nowak, Katarzyna
Wołowiec z siedzibą w Dawidach narusza przepisy Rozporządzenia.

2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest
dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania
danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest
dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes
lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa
wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na
tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
 ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
 podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy ze Spółką, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA
DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Jeżeli Spółka zdecyduje się przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych
stosownych informacji.

ZGODA
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania
umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwadanych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na
potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa
dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem
przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może
Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem
wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje
przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i
poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody
będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania
Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne
przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

Przewiń do góry